Hôm qua đi trước nhà nường,
Thấy mẹ nường đập nường, nường khóc, nường van.
Cửa sổ nhà nường, cửa sổ song loan,
Anh muốn vô ghé lưng chịu trận đòn oan cho nường.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001