Hôm nay vui vẻ thế này,
Vui tày đám hội đốt cây nhang trầm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001