Hôm nay tìm trốn nhân duyên,
Khác gì chèo ngược con thuyền nước sa.
Xe vô rồi lại xe ra,
Xe quấn xe quýt xe ra xe vào.
Lòng em nghĩ ngợi thế nào,
Nước sa không lẽ cắm sào mãi đây?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001