Hôm nay mười bốn mai rằm,
Ai muốn ăn oản lên nằm với sư.


Khảo dị:
Nay mười , mai mười lăm,
Ai muốn ăn oản ra nằm với sư.
Nay mười , mai mười rằm,
Ai muốn ăn oản lên nằm với sư.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001