Hôm nay gặp buổi êm trời,
Má đào lại được sánh người trượng phu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001