Hôm nay ở đất nhà người,
Kém ăn là một, kém cười là hai.
Mai về ở đất nhà tôi,
Dù che ngựa cưỡi, rong chơi cả ngày.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001