Hòn gạch Hương Bào trời mưa lác đác,
Anh có thương em bận khác hãy hay.
Ở đây gần mẹ gần thầy,
Biết rằng hạt ngọc vào tay ai cầm.
Cho nên trong dạ âm thầm,
Túi trầu khăn mặt ướt dầm như mưa.
Cách nhau một bức rào thưa,
Tay gạt nước mắt tay đưa miếng trầu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001