Hòn đất mà biết nói năng,
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.


Khảo dị:
Ví bằng đất biết nói năng,
Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn.
Hòn đất mà biết nói năng,
Thì thầy địa lý hàm răng không còn.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969