Hòn đá hoa lát cửa tam quan,
Người khôn đứng đó, người ngoan đi tìm.
Tìm em như thể tìm chim,
Chim ăn bể bắc, anh tìm bể đông.
Tìm bể đông thấy lông chim nhạn,
Tìm bể cạn thấy vạn chim bay.
Trông nam rồi lại ngóng tây,
Bốn phương non nước cỏ cây mịt mù.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001