Hòn đá hoa đặt cửa tam quan,
Chờ cho có khách hồng nhan đãi đùng.
Nhân ngãi là nhân ngãi chung,
Ai khéo đãi đùng thời nhân ngãi riêng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001