Hòn đá cheo leo, trâu trèo trâu trật,
Ngựa trèo, ngựa đổ,
Công anh lao khổ, từ cổ chí kim.
Mất em khó kiếm khó tìm,
Bởi anh ở bạc, nên em phải tìm nơi xa.


Khảo dị:
Hòn đá cheo leo,
Trâu
trèo trâu trợt,
Ngựa trèo ngựa trợt,
Anh ở hai lòng, trời bợt
anh đi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001