Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy,
Hòn đá bạc đầu vì bởi sương sa.
Anh với em cũng muốn kết nghĩa giao hoà,
Sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời.
Anh với em cũng muốn kết tóc ở đời,
Sợ rằng mây bạc giữa trời mau tan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001