Hò lên hai mái cho sòng,
Phải cam cam ngọt, phải bòng bòng chua.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001