Hò chơi bên gái bên trai,
Xin cùng cô bác đừng ai nghi ngờ.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001