Hèn mà làm bạn với sang,
Chỗ ngồi chỗ đứng có ngang bao giờ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)