Hãy xin bớt giận làm lành,
Bắt con rận béo nấu canh rau dền.


Khảo dị:
Hãy xin bớt giận làm lành,
Bắt con rận váy nấu canh rau dền.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001