Hãy xem thuở trước đời đời,
Trạng nguyên, tể tướng là người độc thư.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001