Hãy cho bền chí câu cua,
Dầu ai câu chạch câu rùa mặc ai.


Khảo dị:
Hãy còn bền chí câu cua,
ai câu chạch, câu rùa mặc ai.
Anh đây quyết chí câu cua,
Nào ai câu rắn, câu rùa mặc ai.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001