Hát thanh đây hát với cùng,
Đó mà hát tục đây dùng đổ đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001