Hát một đôi câu giải sầu tâm sự,
Người mặc người ta giữ ý ta.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001