Hát lên ta nhởi ta chơi,
Mấy khi đèn hạnh soi nơi quyển vàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001