Hát dăm ba chuyện mà chơi,
Chuyện đối với chuyện, ai đối với người mà lo.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001