Hát cho chó cắn bò lồng,
Hát cho con gái bỏ chồng mà theo.
Hát cho chó cắn bò kêu,
Hát cho ông lão trong lều bò ra.


Khảo dị:
Hát cho chó cắn mèo kêu,
Hát cho ông lão chui rào mà sang.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001