Hát bai, hai bát không no,
Còn một miếng cháy kéo co vỡ nồi.
Hát bai, hai bát không no,
Ta thèm bát nữa hát cho vui nhà.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001