Hà tiện mà ăn cháo hoa,
Đồng đường, đồng đậu cũng ra ba đồng.


Khảo dị:
Hà tiện mà ăn cháo hoa,
Đồng đường, đồng muối cũng ra ba đồng.
Hà tiện mà ăn cháo hoa,
Mười năm đồng đổ mười ba đồng đường.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001