Guồng ươm vang khắp gần xa,
Vang lên Ngọc Thuỵ vang qua Bồ Đề.
Ầm ầm pháo chuyển trên đê,
Sông Hồng chảy réo vẫn nghe tiếng guồng.
Khách đi ngơ ngẩn trên đường,
Hỏi đây nhà máy hay trường luyện kim?
- Thạch Cầu chính thực thôn em,
Nghề tằm, tay ngọc vốn quen se vàng.


Bài ca dao này phản ánh phong trào thi đua chống Mỹ của huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002