Giao Tự lắm bãi nhiều doi,
Lắm con gái đẹp nhiều nơi phải lòng.
Giao Tự gần giếng gần sông,
Nước trong tắm mát, má hồng thêm xinh.


Khảo dị:
Giao Tự lắm bãi nhiều sơi,
Lắm con gái đẹp nhiều nơi phải lòng.
Giao Tự gần giếng gần sông,
Đàn bà thì ít, đàn ông thì nhiều.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001