Giao Tự lắm bãi nhiều doi,
Lắm con gái đẹp nhiều nơi phải lòng.
Giao Tự gần giếng gần sông,
Nước trong tắm mát, má hồng thêm xinh.


Khảo dị:
Giao Tự lắm bãi nhiều sơi,
Lắm con gái đẹp nhiều nơi phải lòng.
Giao Tự gần giếng gần sông,
Đàn bà thì ít, đàn ông thì nhiều.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002