Giang san đưa chàng xuống vịnh,
Đưa chàng về thọ bịnh tương tư.
Em lên ông Tiền Thiêng em hốt một thang thuốc bắc,
Em sắc còn lại bảy phân,
Xắt ba lát gừng, chồi vô thang thuốc,
Miệng tôi vái Hoàng thiên Thánh tổ ông thầy,
Cho anh tôi uống thang thuốc này lành mạnh ở đời với em.


Khảo dị:
Giang san đưa chàng xuống vịnh
Đưa chàng về thọ bịnh tương tư
Em lên ông Tiền Thiêng em hốt một thang thuốc bắc
Em sắc còn lại bảy phân
Xắt ba lát gừng, chồi vô thang thuốc
Miệng em vái ông Hoàng thiên Thánh tổ với ông thầy
Cho anh tôi uống thang thuốc này lành mạnh để ở đời với em
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001