Giang sơn phó mặc hàng mâm,
Sấm chớp ì ầm phó mặc Thiên Lôi.


Khảo dị:
Giang sơn phó trả hàng mâm,
Sấm chớp ầm ầm phó mặc Thiên Lôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001