Giang Cao buôn gạo chợ Keo,
Buôn khoai chợ Nhiễm bán rao đường làng.
Ngày ngày cắp thúng lên đàng,
Kiếm củi rồi mót khoai lang đem về.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001