Giang Cao buôn gạo chợ Keo,
Buôn khoai chợ Nhiễm bán rao đường làng.
Ngày ngày cắp thúng lên đàng,
Kiếm củi rồi mót khoai lang đem về.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002