Giữa trời cây cả bóng cao,
Nhân duyên đã định xe vào cho anh.
Trăm năm kết sợi chỉ mành,
Ái ân gắn bó chung tình keo sơn.


Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001