Giữa ngày mùng tám tháng tư,
Cái cua cái cáy cái lư ăn thề.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001