Giữa làng có một cây đa,
Người ngoan nghỉ mát, người hiền tựa nương.
Trèo lên trái núi tam thương,
Thương đôi con chim loan phượng qua nương ăn xoài.
Khen ai xếp đá xây thành,
Tình tang tang tích, tính tôông tồông tịch.
Trên trời rục rịch,
Ngày gió đêm trăng,
Chúng tôi hỏi người có lấy chúng tôi chăng?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001