Giữa làng có cây đa xanh,
Gió đánh một cành, tươi vẫn hoàn tươi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001