Giữa đường đứt gánh tương tư,
Tại dạ em từ chẳng phải tại anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001