Giở xem một chuyện phong tình,
Cho loan nhớ phượng, cho mình nhớ ta.
Nhớ nhau nên thất nên gia,
Nên cửa nên nhà nên vợ nên con.
Chim thái quy ríu rít trên non,
Ước chi ta được vợ con như người.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975