Giở sách ra em sa nước mắt,
Em quen chữ đầu bài vì nhớ đến anh.
Giở sách ra lệ sa ướt sách,
Quên chữ đầu bài vì bởi nhớ đến em.


Khảo dị:
Giở sách ra lệ sa ướt sách,
Quên chữ đầu bài vì bởi nhớ em.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975