Giỏi giang chớ vội khoe tài,
Sông sâu sào vắn, bể trời mênh mông.
- Nước to sóng cả khôn chừng,
Đã vào gian hiểm khuyên đừng non tay.


Khảo dị:
Giỏi giang chớ vội khoe tài,
Sông sâu sào vắn, bể trời mênh mông.
- Nước to sóng cả khôn chừng,
Đã vào gian khổ khuyên đừng non tay.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)