Giếng sâu thì phải thừng dài,
Có khôn thì chịu khó ngồi cho lâu.
Em chần chừ cũng chẳng được đâu,
Sắm mồi mắc nhợ anh câu con cá này.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004