Giếng sâu lấp lại sao đầy,
Dầu thương cho lắm, cơ hội này cũng xa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001