Giếng sâu gàu nhỏ anh ơi,
Múc sao cho đặng hai nơi một lần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001