Giếng sâu dây ngắn lỡ chừng,
Bởi anh bạc trước, sau đừng trách em.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001