Giếng này là giếng cựu trào,
Hồi tôi còn nhỏ tôi nào biết đâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001