Giếng làng em vừa trong vừa mát,
Đường làng em lắm cát dễ đi.
Em ơi, trang điểm làm chi?
Để cho anh phải sớm đi tối về.


Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001