Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát,
Đường Yên Thái gạch lát dễ đi.
Em về bên ấy làm chi,
Nước giếng thì đục, đường đi thì lầy.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002