Giếng Yên Thái vừa trong vừa mát,
Đường Yên Thái gạch lát dễ đi.
Em về bên ấy làm chi,
Nước giếng thì đục đường đi thì lầy.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001