Giẹp như đầu cá chai,
Tham ăn tranh vợ là trai Kim Bồng.
Nhọn như đầu cá nhồng,
Tham ăn tranh chồng là gái Cẩm Phô.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001