Giặc trời gieo bão đổ mưa,
Chưa qua sương giá lại mùa nở sâu.
Em là con gái vùng rau,
Giặc Mỹ không sợ, sợ đâu giặc trời.
Cải Đăm mưa bão chẳng vơi,
Cà Yên sương muối vẫn tươi sắc hồng.
Đạn bom, rau vẫn kín vồng,
Vẫn vững, tấm lòng con gái vùng rau.


Bài ca dao này viết về vùng rau Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội, thời kỳ chống Mỹ.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002