Giặc Tây đánh đến Cần Giờ,
Biểu đừng thương nhớ, đợi chờ uổng công.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)