Giận trời xé váy ăn ai,
Giận trời xé váy đến mai ở truồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001