Giận em anh đánh năm bảy tấm ván bòng,
Nộ bất cập lượng đánh rồi lại thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001